Algemene voorwaarden

excluho.com

Algemeen

Door het bezoeken van de website Excluho.com verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor de gehele website.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle informatie verstrekt op Excluho.com wordt gedekt door alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, tekeningen en modellen, het intellectuele beschermingsrecht op databases, softwarewet,…), Copyright © 2019 Excluho, https://www.excluho.com. Alle rechten voorbehouden.
 • De gebruikers van de website Excluho.com erkennen en aanvaarden dat alle informatie de exclusieve eigendom is en blijft van Excluho.com en zijn respectievelijke content providers.
 • Sommige namen, tekens, merken of logo’s die op de website Excluho.com of de sites van zijn content providers voorkomen zijn geregistreerde en aldus beschermde handelsmerken.
 • De verdeling, verkoop, reproductie, publicatie, downloaden, bewerking, aanpassing, vertaling, distributie, herdistributie, in verkeerbrenging of gebruik voor commerciële doeleinden van alle mogelijke informatie, hetzij digitaal, op papier, cd-rom, dvd, microfilm, elektronische drager, digitale drager, drukvorm of op enige andere wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Excluho.
 • Alle databanken van Excluho vallen o.a. onder de juridische bescherming van databanken en alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten indien van toepassing op de bepaalde databank(en) en dit zowel de structuur, inhoud, indeling en alle mogelijke andere vormen die beschermd worden.

Gebruik van de website

 • Het gebruik van Excluho.com blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik van Excluho.com is een privilege, geen recht.
 • Elke commercialisatie van de verstrekte informatie, in welke vorm ook, is strikt verboden. Elk gebruik van de verstrekte informatie voor ander dan puur persoonlijk gebruik, in welke vorm ook, is strikt verboden zonder duidelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Excluho.
 • Een zoekertje vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Bijgevolg raden wij ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt, contact op te nemen met de verantwoordelijke die het zoekertje heeft geplaatst om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het zoekertje correct en up-to-date zijn. De informatie is altijd van voorlopige aard en moet altijd worden bevestigd door de verantwoordelijke (professioneel of particulier) die het zoekertje heeft geplaatst.
 • Het is verboden van de website gebruik te maken indien niet voldaan is aan één of meer van de voorwaarden in deze algemene voorwaarden of indien u inbreuk doet op één of meer regels of wetten.

Beperking van aansprakelijkheid

 • De inhoud en informatie van de site met inbegrip van links kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, verwijderd, vertaald, uitgebreid, vernieuwd of aangevuld worden. Excluho tracht alle informatie zo betrouwbaar mogelijk te maken; zijn bronnen zo goed mogelijk na te kijken; de gegevens zo veel als mogelijk up-to-date te houden; alle diensten/rubrieken foutloos, snel en gebruiksvriendelijk te laten werken.
 • Ondanks al onze zorg kan Excluho niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
  de juistheid, adequaatheid, de correctheid, de volledigheid, weglatingen, onvolkomenheden of de geschiktheid van de informatie, inhoud, producten, of diensten aan de gebruikers ter beschikking gesteld op Excluho.com, ook niet als dit ernstige gevolgen heeft, ook niet als Excluho ondertussen op de hoogte is gebracht; de goede uitkomst van eventuele tips, informatie en/of raad gegeven door Excluho of van haar content providers; de eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken. In het bijzonder kan Excluho niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden ten gevolge van een verlies van gebruik of van gegevens die bekomen werden via Excluho of haar content providers; de storingen, fouten, veiligheid, defecten, vertragingen, problemen of onderbrekingen in de elektronische publicaties, rubrieken, diensten van Excluho en in deze van haar content providers; het niet foutloos of niet ononderbroken functioneren van een gedeelte of de gehele website Excluho.com, of afgeleide domeinnamen of partners; het verloren gaan van informatie of beschadiging van gegevens toegevoegd door Excluho, haar content providers of door haar bezoekers; de inbreuken gepleegd door derden via de diensten en/of informatie aangeboden op Excluho.com of haar content providers; de bereikbaarheid, snelheid, niet beschikbaar zijn, en uptime zijn van Excluho.com
  Voornoemde opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe Excluho kan gehouden worden, al dan niet vermeld in deze algemene voorwaarden.
 • Excluho verwerpt elke schadevergoeding van welke aard dan ook met betrekking tot maar niet beperkt tot deze algemene voorwaarden, het niet nakomen van bereikbaarheid, juistheid, correctheid, volledigheid, geschiktheid, veiligheid, foutloosheid, schade, werking, beschadiging, storing, veiligheid, vertragingen, onderbreking, defecten of snelheid,… Excluho kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker of in verband met de gebruiker zelf.
 • Indien u niet akkoord bent met deze algemene voorwaarden, of andere voorwaarden vermeld op deze website, bestaat uw enige verhaal erin de website Excluho.com niet te gebruiken.

Hyperlinks

 • Excluho.com biedt ter bevordering van het gemak, gebruiksvriendelijkheid, volledigheid of om eender welke andere reden aan haar gebruikers hyperlinks aan dewelke beheerd worden door derden, die verwijzen naar haar partners of die onrechtstreeks verwijzen naar een website.
 • Excluho verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Excluho kan niet aansprakelijk gesteld worden noch voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, noch voor de schade die uit het gebruik hiervan kan voortvloeien, noch voor de kenmerken ervan of enige andere vorm van schade. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Ongeoorloofd of verboden gebruik

 • Door gebruik te maken van de website Excluho.com verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.
 • Excluho heeft het recht zaken van de website te verwijderen die door de gebruiker zijn ingegeven (zoals bijv. zoekertjes) zonder voorafgaande kennisgeving en om gelijk welke reden indien dit voor Excluho wordt aangenomen als ongeoorloofd of verboden gebruik. Als gebruiker blijft u echter verantwoordelijk voor uw eigen doen en laten op Excluho.com en de mogelijk toegevoegde informatie, zelfs indien Excluho de informatie reeds verwijderd heeft.
 • Indien u een inbreuk pleegt dan wordt u persoonlijk verantwoordelijk gesteld en draagt u alle verantwoordelijkheid voor uw daden.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

 • De gebruiker, van de website Excluho.com is zelf verantwoordelijk voor alle informatie die hij of zij plaatst op Excluho.com; zonder tijdsbeperking.
 • Indien de informatie illegaal is, intellectuele rechten schendt, een nationale of internationale wet schendt, onwettig, schadelijk, obsceen, seksistisch, discriminerend… (deze opsomming is niet limitatief), zal niet Excluho maar wel de gebruiker hiervoor onder andere juridisch en financieel moeten instaan en wordt Excluho voor eender welke plichten (inclusief juridische, financiële maar ook eender welke andere) gevrijwaard.

Informatie van gebruikers

 • Excluho heeft geen banden met de informatie die gebruikers toevoegen, uploaden of insturen naar Excluho.com voor publicatie. Hieronder wordt verstaan alles wat eenieder die niet geblokkeerd werd door Excluho en die over voldoende kennis beschikt door al dan niet het aanvragen van een login en paswoord vrij informatie kan toevoegen/uploaden/insturen naar de website en die vervolgens gepubliceerd wordt.
 • Excluho haar mening of doel komt dus daarom totaal niet overeen met deze ingestuurde informatie van gebruikers. De mening, inhoud, gevolg, correctheid of doel van de informatie strekt dus daarom niet met die van Excluho.
 • De gebruiker herkent deze en is er zich dus van bewust dat die informatie ingegeven is door gebruikers en niet door Excluho en dus niet de mening/doel draagt van Excluho.

Toelating tot gebruik

 • Indien u als gebruiker van de website Excluho.com informatie toevoegt op de website, heeft Excluho het recht deze informatie te publiceren, vertalen, wijzigen, gebruiken, verwijderen, aan te passen, bewerken, reproduceren… en dit in digitale vorm, op papier, gesproken, video, elektronisch, op geluids-, beeld of digitale drager of onder eender welke vorm dan ook zonder dat de gebruiker hiervoor enige rechten kan opeisen, ook geen financiële en zonder de gebruiker hiervan te waarschuwen of mee te delen. Voorgaande opsomming is niet limitatief.
 • Excluho krijgt het recht de informatie te (laten) bewerken voor toneel, film, radio, televisie, internet, websites, e-mail en andere media van audiovisuele reproductie.
 • Excluho heeft het recht, echter niet de plicht, taal-, spel- en stijlfouten te corrigeren of te doen corrigeren.
 • Excluho heeft het recht, echter niet de plicht, illustraties toe te voegen of te verwijderen.
 • Bij het toevoegen van informatie geeft u zo het recht aan Excluho de gegevens te publiceren, maar ziet u af hiervoor een vergoeding van welke aard dan ook te vragen. Zo kan u geen enkele vergoeding krijgen per persoon die de gegevens bekijkt, per publicatie, per heruitgave, per wijziging, per oproep of op eender welke andere wijze dan ook. Excluho krijgt de volledige rechten over de informatie en u ziet af van het recht om hiervoor een vergoeding te verkrijgen.
 • Als gebruiker (bezoeker) die de informatie toegevoegd heeft blijft u echter wel zelf ten allen tijde geheel verantwoordelijk voor de informatie, zoals aangegeven in “Verantwoordelijkheid van de gebruiker”.

Weigering van gebruik of publicatie

Indien u als bezoeker van de website Excluho.com informatie toevoegt, doorstuurt of upload naar de website, dan heeft Excluho het recht deze informatie niet te gebruiken of na een eventuele publicatie opnieuw te verwijderen; zonder dat de bezoeker hiervoor enige schadevergoeding van welke aard dan ook kan eisen.

Beperking van de toegang

 • Excluho behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website en/of beperkte rechten te geven, en van de gelinkte Excluho.com sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden en dit voor gelijk welke periode, zowel kort als “voor altijd”.
 • Excluho behoudt zich het recht voor, bepaalde computers, routers, hubs, modems of andere apparatuur de toegang geheel of gedeeltelijk te weigeren en /of beperkte rechten te geven, en van de gelinkte Excluho.com sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden en dit voor gelijk welke periode, zowel kort als “voor altijd”.
 • Excluho behoudt zich het recht voor, IP-adressen en/of hosts de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website en/of beperkte rechten te geven, en van de gelinkte Excluho.com sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden en dit voor gelijk welke periode, zowel kort als “voor altijd”.
 • Excluho is niet verplicht deze beslissing mee te delen of de reden hiervan op te geven.
 • Er is geen communicatie over eender welke beslissing die Excluho uitvoert of heeft uitgevoerd in het verleden. U dient zich aan deze beslissing te houden en het is verboden en illegaal om op welke wijze dan ook toch terug de ontzegde rechten of toegang te verkrijgen.

Wijziging van de onderhavige voorwaarden en bepalingen

Excluho behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, de algemene voorwaarden na te lezen.

Contact

Get Set bv
Waterstraat 79
2970 Schilde
BE 0843.721.638
info@excluho.com

Melding misbruik

Het melden van misbruik dient te verlopen op volgende pagina: https://www.excluho.com/contacteer-ons. Elke andere vorm van contact omtrent dit soort van misbruik zal geen gevolg krijgen en/of niet bij de juiste dienst terecht komen waardoor we niet officieel geïnformeerd zijn over het misbruik. Meldingen van misbruik op eender welk ander e-mail adres zijn niet geldig.

Wettelijke vermeldingen

Get Set bv
Waterstraat 79
2970 Schilde
BE 0843.721.638

Uitbreiding

Het is mogelijk dat op bepaalde onderdelen van de website Excluho.com bijkomende voorwaarden worden gesteld. Onderhevige voorwaarden gelden voor heel de website Excluho.com plus de eventueel bijkomende voorwaarden waarmee u zich ook akkoord verklaart door gebruik van die bepaalde onderdelen.

Slotbepaling

De onderhavige algemene voorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site of één van de gelinkte sites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen (België).